Στις 24-4-2014, η ΟΤΟΕ παρουσίασε τις απόψεις της στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με φορείς, για τη συζήτηση του Σχέδιο Νόμου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων» (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007  και άλλες διατάξεις».

Οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ :

  • κατέθεσαν υπόμνημα και ανέπτυξαν στην Επιτροπή τις θέσεις της ΟΤΟΕ για το ρόλο και τη σημασία ενός αποτελεσματικά ρυθμιζόμενου τραπεζικού συστήματος, που να καλύπτει τις εθνικές αναπτυξιακές ανάγκες, προτεραιότητες και επιλογές.
  • αναφέρθηκαν ειδικότερα στα θέματα της Οδηγίας που αυξάνουν την εποπτεία, περιορίζουν τα υπέρμετρα bonus ανώτατων στελεχών και εισάγουν πλαίσια για τις πολιτικές μεταβλητών αποδοχών.
  • τόνισαν ότι οι παρεμβάσεις των αντίστοιχων άρθρων της Οδηγίας δικαιώνουν τις επί χρόνια θέσεις της ΟΤΟΕ κατά της επιβολής ατομικών-ποσοτικών στόχων σε εργαζόμενους και στελέχη, που οδήγησε σε κυνήγι κοντόφθαλμων επιδόσεων και παχυλών bonus για τα ανώτατα στελέχη, με ανάλογα υψηλή ανάληψη κινδύνων, σε βάρος των Τραπεζών και της πελατείας.
  • ζήτησαν να ξεκαθαριστεί  ρητώς ότι από την εφαρμογή αυτής της διάταξης δεν θίγονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων, η ΟΤΟΕ ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων να υπάρξει ειδική τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου που θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Σε αυτή την έκκληση της ΟΤΟΕ ανταποκρίθηκε ο Εισηγητής του νομοσχεδίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που κατέθεσε για το σκοπό αυτό ειδική τροπολογία η οποία και ψηφίστηκε.

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι ακόμα και στην περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα παρουσιάζει φθίνουσα ή αρνητική χρηματοοικονομική επίδοση, οι συλλογικές (και οι προϋπάρχουσες ατομικές) συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση της ΟΤΟΕ:

1. επιβεβαιώνεται ο θεσμικός – καταλυτικός ρόλος των συλλογικών συμβάσεων στη ρύθμιση των πάσης φύσεως αποδοχών στον κλάδο και

2. διασφαλίζεται, με βάση και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, ότι δε θα θίγονται οι αμοιβές που απορρέουν από Συλλογικές Συμβάσεις και τα υφιστάμενα μισθολογικά δικαιώματα.

Η συγκεκριμένη θεσμική παρέμβαση της ΟΤΟΕ, μαζί με τη μόλις προ μηνός παρέμβαση της στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο, με την οποία απετράπη η κατάργηση της υποχρέωσης των εργοδοτών να παρέχουν αναλυτικά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ν. 3227/2004, αποδεικνύει με τον πιο σταθερό και ξεκάθαρο τρόπο την υπεύθυνη και αποτελεσματική λειτουργία και δράση της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλλήλων για την προάσπιση των εργασιακών και κλαδικών μας δικαιωμάτων.

Οι τελευταίες ουσιαστικές παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ διαμορφώνουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας στους εργαζόμενους στις τράπεζες, ώστε να συνεχίσουν να διεκδικούν και να υπερασπίζουν τα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων μαζί με τους επιμέρους Συλλόγους, σε μια δύσκολη περίοδο με σύνθετα προβλήματα.

Η ΟΤΟΕ και οι εργαζόμενοι στις τράπεζες επαγρυπνούμε και αντιμετωπίζουμε και τις απευθείας αλλά και τις ύπουλες επιθέσεις, έχοντας σαφή επίγνωση της συγκυρίας και των αναγκών των εργαζομένων.

Share This

Share This

Share this post with your friends!