Στην Αθήνα σήμερα, 28 Ιουνίου 2019, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθμ. 86, αφετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Μότσιος και Ευθύμιος Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθμ. 15, νομίμως εξουσιοδοτημένοι για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και στο άρθρο 4 του Ν. 1876/1990, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019‐2022

Share This

Share This

Share this post with your friends!