Το διαχωρισμό της First Business Bank σε «καλή» και «κακή» και τη μεταβίβαση της “καλής” στην Εθνική Τράπεζα αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω της αδυναμίας κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας με ίδια μέσα.

Το πρωί του Σαββάτου 11/5/2013 η εγχώρια νομισματική αρχή ανακοίνωσε τη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της FBBank στην Εθνική Τράπεζα, η οποία αποφασίστηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Με την απόφαση αυτή διασφαλίζονται πλήρως καταθέτες και εργαζόμενοι στην τράπεζα, με τη μεταφορά τους στον όμιλο της Εθνικής.

Από τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, το δίκτυο των 19 καταστημάτων της FBB θα λειτουργεί υπό το σχήμα και την ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας, με τις συναλλαγές των πελατών της FBB, καταθετικών και δανειακών, να πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της τράπεζας.

Η άδεια της FBB ανακλήθηκε και η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Από το προϊόν της θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Τι αποκτά η ΕΤΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, τα βασικά στοιχεία του υγιούς τμήματος της First Business Bank (με βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013) που αποκτήθηκαν αφορούν σε:

• €1.403 εκατ. στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων € 1.241 εκατ. Καταθέσεις, και € 162 εκατ. Λοιπές Υποχρεώσεις.

• €1.382 εκατ. στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων € 1.230 εκατ. Χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και € 152 εκατ. λοιπά στοιχεία Ενεργητικού.

Το υγιές χαρτοφυλάκιο που αποκτά η Εθνική περιλαμβάνει δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με προβλέψεις 500 εκατ. ευρώ.

Η αξία των στοιχείων ενεργητικού της FBB που μεταβιβάζονται στην Εθνική έχει αποτιμηθεί προσωρινά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε 878,09 εκατ. ευρώ ενώ η αξία των στοιχείων παθητικού αποτιμάται προσωρινά στο 1,4 δισ. ευρώ.

Η αξία του μεταβιβαζόμενου παθητικού (funding gap) υπερβαίνει την αξία του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού κατά 524,3 εκατ. ευρώ, ποσό που καταβάλλεται στην Εθνική από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να ισοσκελισθεί η ψαλίδα μεταξύ ενεργητικού και παθητικού.

Σημειώνεται ότι οι εγγυημένες (ως 100 χιλ ευρώ) καταθέσεις της FBB ανέρχονται σε 829,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ανασφάλιστες σε 448,45 εκατ. ευρώ. Με την απόφαση διάσπασης και μεταβίβασης του υγιούς χαρτοφυλακίου της τράπεζας στην ΕΤΕ διασφαλίζεται το σύνολο των καταθέσεων. Πρόκειται για την πρώτη έμπρακτη απόδειξη, μετά το μοντέλο της Κύπρου, ότι η Ελλάδα χάρη στα 50 δισ. ευρώ διαθέτει την ευχέρεια να προχωρεί σε εξυγίανση τραπεζών χωρίς το κόστος να μετακυλίεται στους καταθέτες.

Στην ανακοίνωση της ΕΤΕ επισημαίνεται ότι η προσφορά της, με την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της FBB διασφαλίζει πλήρως τους Καταθέτες και Πελάτες στην τράπεζα αυτή.

Ταυτόχρονα, καλωσορίζει τους υπαλλήλους της τράπεζας στους κόλπους του Ομίλου της Εθνικής.

Πηγές από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, αναφερόμενοι στην συμφωνία απόκτησης της FBB, υπογραμμίζουν τα εξής:

– Πρώτον, η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζει την ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου της Εθνικής

– Δεύτερον, ο όμιλος της Εθνικής αποκτά μία υγιή τράπεζα, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

– Τρίτον, μετά τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου και εφόσον προκύψει κάποια διαφορά σε σχέση με τα αρχικώς συμφωνηθέντα, αυτή θα καλυφθεί από το ΤΧΣ

Αναλυτικότερα, ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία θα αξιολογήσει τα στοιχεία του Ισολογισμού της FBB με τη διενέργεια due diligence.

Η διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσθετης ρευστότητας.

Η απορρόφηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank θα γίνει με προηγούμενη πλήρη κεφαλαιοποίηση της τράπεζας αυτής, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

«Η Εθνική Τράπεζα, με την απόκτηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank, συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήματος της χώρας, λειτουργώντας στο πλαίσιο του ρόλου της ως συστημικής τράπεζας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΤΕ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η συμμετοχή της στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος δεν επηρεάζει την εν εξελίξει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, για την οποία το Ενημερωτικό της Δελτίο αναμένεται να εγκριθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς”.

Η ανακοίνωση της ΤτΕ

Στη δική της ανακοίνωση η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι η First Business Bank (FBB) την ενημέρωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διερεύνησε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 3601/2007, το ενδιαφέρον πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της FBB και αποφάσισε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα, μετά από σχετική πρόταση της τελευταίας που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα προς μεταβίβαση στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν το σύνολο των καταθέσεων, ενώ τα προς μεταβίβαση στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ιδίως τα δάνεια, με εξαίρεση όσα βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση.

Το ποσό της διαφοράς της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καταβάλλεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της FBB ανακλήθηκε. Η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και από το προϊόν της θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Εκκαθαριστής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Γαλανόπουλος. Οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της FBB είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η εξυπηρέτηση των πελατών της συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας:

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ FBB.

Share This

Share This

Share this post with your friends!