Την αύξηση από το 10% στο 12% του στόχου – ορίου συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με πηγές από τη Διοίκηση της Εθνικής, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Τράπεζας να προχωρήσει σε ΑΜΚ, εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον και από μετόχους και από μη μετόχους για συμμετοχή στην προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης.

Συνεπώς, για να καλυφθεί το ενδεχόμενο η ζήτηση να υπερβεί το προσδοκώμενο όριο του 10%, που ως προς το ποσό ανέρχεται σε 975,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πιθανής συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση σε μετρητά να ορισθεί μέχρι του ποσού των 1.171 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 12 % της ΑΜΚ.

Ως γνωστόν, με βάση το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) ήταν 9.

Εφόσον επιτευχθεί η ιδιωτική συμμετοχή να ανέλθει στο 12%, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) θα αντιστοιχούν σε 7,33 πρόσθετες κοινές μετοχές για κάθε μία μετοχή που θα μετέχει στην αύξηση.

Με την απόφαση αναθεώρησης προς τα πάνω του ορίου-στόχου συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση από 10% σε 12%, η Εθνική Τράπεζα διασφαλίζει:

α) το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων ιδιωτών επενδυτών  και

β) ευχέρεια κατανομής σε περισσότερους ιδιώτες μετόχους, σύμφωνα και με την πολιτική της για διεύρυνση της μετοχικής της βάσης.

Οι Μέτοχοι στην Εθνική Τράπεζα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 250.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και περί τους 70.000 Μετόχους της Eurobank, που αντάλλαξαν τις μετοχές τους με μετοχές της Εθνικής, σημαντικός αριθμός των οποίων ήταν ήδη Μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας.

Από το περιβάλλον της διοίκησης της τράπεζας διευκρινίζεται ότι η Εθνική με κανέναν τρόπο δεν αναφέρεται ούτε σχολιάζει δημοσιεύματα, σχόλια, εκτιμήσεις για ενδιαφέρον συγκεκριμένων Μετόχων ή Επενδυτών για συμμετοχή τους στην ΑΜΚ.

Επισημαίνεται μόνο ότι η Εθνική επιδιώκει να ενημερώσει Μετόχους και υποψήφιους Μετόχους για τη θέση της Τράπεζας στο πιστωτικό σύστημα και τις προοπτικές της. Η προσπάθεια αυτή θα ενταθεί μετά την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Νόμους.

Πηγή: www.in.gr

Share This

Share This

Share this post with your friends!