Στη δημοσιότητα δόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για το reverse split των μετοχών της τράπεζας και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του reverse split και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης για τέσσερις ημέρες από την Παρασκευή 24 Μαΐου έως και την Τετάρτη 29 Μαΐου.

Ως περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε η περίοδος από 30 Μαΐου 2013 έως και 13 Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος για την ΑΜΚ στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίστηκε η περίοδος από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 7η Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split για τη διαμόρφωση των δέκα μετοχών σε μία με νέα με ονομαστική αξία, απαιτείται ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΕΤΕ στο Χ.Α. Η διακοπή αυτή έχει τετραήμερη διάρκεια καθώς πέραν των τριών ημερών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του reverse split, απαιτείται και μια ακόμη ημέρα προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των πράξεων (Τ+3), η συνένωση των μετοχών (reverse split) και να ενημερωθούν τα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Τράπεζας.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση 7 σελίδων που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα για τη διαδικασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της.

Ανακοίνωση ΕΤΕ για ΑΜΚ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

α) 122.660.120 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης Euro 10,00, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.226.601.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της τράπεζας ορίστηκε η 24η Μαΐου 2013.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28η Μαΐου 2013. Επίσης η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας από Euro 10,00 σε Euro 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης Euro 0,30 ορίστηκε η 30η Μαΐου 2013.

β) 122.660.120 δικαιωμάτων προτίμησης της τράπεζας, που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τα οποία προσφέρονται υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 2,2253392 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής Euro 4,29 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 24η Μαΐου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 28ης Μαΐου 2013. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 13η Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 7η Ιουνίου 2013.

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ για το reverse split

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η B’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29.04.2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, (i) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 1,00 Ευρώ σε 10,00 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας και (ii) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ΕΥΡΩ 1.189.803.164 με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 10,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ποσού ΕΥΡΩ 1.189.803.164, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Οι ως άνω αποφάσεις έχουν εγκριθεί και από τις ιδιαίτερες συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε Ευρώ 1.394.298.036, και διαιρείται α) σε 122.660.120 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

Την 21.5.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. Κ23377/21.05.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») την 22.5.2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 122.660.120 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €10,00 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.226.601.200 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από €10,00 σε €0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.189.803.164, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/20.

Με απόφαση της Τράπεζας, η Πέμπτη 23.5.2013 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.226.601.200 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη, Παρασκευή 24.5.2013, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 28.5.2013 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 122.660.120 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 30.5.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 122.660.120 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Πηγή:www.capital.gr

Πηγή:www.capital.gr

Share This

Share This

Share this post with your friends!