Στις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που βιώνουμε, η ΟΤΟΕ και οι Τράπεζες, μετά από επίπονες και σύνθετες διαπραγματεύσεις, κατέληξαν σε σαφείς, ενιαίες και αμοιβαία αποδεκτές διατάξεις, που διασφαλίζουν τον κορυφαίο θεσμό της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αποτρέπουν τις απολύσεις και προστατεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργασιακών κατακτήσεων του τραπεζικού κλάδου.

Η πιστή τήρηση των Συλλογικών Συμφωνιών και της Εργατικής Νομοθεσίας, όμως, πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε επιχείρηση, πόσο μάλλον για μία Τράπεζα, που πρέπει να ικανοποιεί τα σύγχρονα κριτήρια της εταιρικότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Με γνώμονα τις παραπάνω αρχές, η ΟΤΟΕ παρεμβαίνει άμεσα και αποφασιστικά, υπερασπίζοντας τον πρωταρχικό θεσμικό της ρόλο για τη διαφύλαξη του θεμελιώδους θεσμού των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η ΟΤΟΕ, ανταποκρινόμενη σε μια υπαρκτή αναγκαιότητα, ανέλαβε ήδη συγκεκριμένες πρωτοβουλίες κεντρικής παρέμβασης και συντονισμένης δράσης, σε όσες περιπτώσεις εντοπίζεται παραβίαση των Κλαδικών Ρυθμίσεων και της Εργατικής Νομοθεσίας.

Πρωτοβουλίες και δράσεις της ΟΤΟΕ:

  • Η συγκρότηση, από τη Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων – Συμβάσεων της ΟΤΟΕ ειδικής Ομάδας παρέμβασης και συντονισμού με τους Συλλόγους-Μέλη της.
  • Η διαμόρφωση και διακίνηση αναλυτικού οδηγού εφαρμογής των κλαδικών διατάξεων προς διευκόλυνση των μερών και των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ.
  • Η λειτουργία ανοικτής γραμμής επικοινωνίας της ΟΤΟΕ με τους εργαζόμενους του κλάδου, για παροχή πληροφοριών, καταγγελίες παραβιάσεων (ωραρίου εργασίας, απλήρωτων υπερωριών κ.λπ.) και ενημέρωση των εργαζόμενων σε θέματα εφαρμογής των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της Εργατικής Νομοθεσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΟΤΟΕ θα αναπτύξει τη δράση της και θα παρέμβει άμεσα σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί, προκειμένου να αποτραπούν καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές που αλλοιώνουν τα πρότυπα της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας στις συμφωνίες, που οφείλουν να προτάσσουν οι Τράπεζες απέναντι στους εργαζόμενους σε αυτές, αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Share This

Share This

Share this post with your friends!