Με ειδική τροποποιητική Επιχειρησιακή Σύμβαση που υπογράφτηκε χθες 11/2/2014 μεταξύ της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμφωνήθηκε για τους συναδέλφους η μείωση του επιτοκίου των πάσης φύσεως στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης από το 2,50% που ίσχυε ως τώρα στο 2%.

Επιπλέον, συμφωνήθηκαν μια σειρά από περαιτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις σε διάφορα δάνεια συναδέλφων.

Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε:

1. Μείωση του επιτοκίου των πάσης φύσεως στεγαστικών δανείων σε 2%.

  • Το επιτόκιο των νέων και των υφιστάμενων στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης μειώνεται από 2,50% σε 2,00% σταθερό για τους εν ενεργεία συναδέλφους και τους συνταξιούχους.
  • Η μείωση του επιτοκίου θα ισχύει για μια τριετία από 1.4.2014 έως 1.4.2017, (που είναι η μέγιστη διάρκεια μιας σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται το πάγιο και δίκαιο αίτημα των συναδέλφων για μείωση των επιτοκίων και ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των στεγαστικών δανείων.

2. Δάνεια για σπουδές των τέκνων συναδέλφων (Κ.Α. 515)

Σχετικά με τα άτοκα δάνεια ποσού 10.000 ευρώ, που έχουν λάβει ή θα λάβουν στο μέλλον οι συνάδελφοι σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Σύμβαση 2005-2006, όταν τα τέκνα τους εισάγονται σε σχολή που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την πόλη της μόνιμης διαμονής τους, συμφωνήθηκαν:

Α. Αύξηση του αριθμού των δόσεων.

Η εξόφληση των δανείων θα γίνεται πλέον σε 50, 60, 70, 80 ή 90 δόσεις. Για τα υφιστάμενα δάνεια η αλλαγή στον αριθμό των δόσεων θα γίνει ύστερα από σχετική αίτηση των συναδέλφων, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Προσωπικού μέχρι την 28.2.2014.

Με αυτή την τροποποίηση μειώνεται σημαντικά η καταβαλλόμενη μηνιαία δόση από 200 ευρώ σε 111 ευρώ.

Β. Χορήγηση του δανείου σε συναδέλφους που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση.

Το παραπάνω δάνειο χορηγείται πλέον τμηματικά και σε συναδέλφους που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ρύθμισης ως εξής:

Ποσό 4.000 ευρώ (δηλ. το 40%  του συνολικού ποσού) με την έγκριση του δανείου και το υπόλοιπο σε τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις από 2.000 ευρώ η καθεμία (δηλ. το 20% του συνολικού ποσού) που θα καταβάλλονται το μήνα Σεπτέμβριο.

Γ. Επαναχορήγηση του δανείου λόγω συνταξιοδότησης ή θεμελίωσης δικαιώματος λήψης πλήρους σύνταξης μέχρι και 31.12.2016.

Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, ο συνάδελφος θα  έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει από τη Διεύθυνση Προσωπικού νέο ατομικό δάνειο, για την έγκριση του οποίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη οφειλές από άλλα ατομικά δάνεια που τυχόν έχει λάβει.

3. Αύξηση δόσεων  συμπληρωματικού δανείου (Κ.Α. 502).

Ο αριθμός των δόσεων των δανείων που λαμβάνουν οι συνάδελφοι από τη Διεύθυνση Προσωπικού για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα απόκτησης α΄ κατοικίας, σύμφωνα με τον κανονισμό στέγασης (Κ.Α. 502), αυξάνεται σε 90 δόσεις από 60. Τη δυνατότητα αυτή έχουν και οι συνάδελφοι που έχουν ήδη λάβει αυτό το δάνειο, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 28.2.2014.

4. Διευθέτηση ατομικών δανείων.

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους συναδέλφους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ατομικά  δάνεια κάθε μορφής, που τους έχουν χορηγηθεί από  τη Διεύθυνση Προσωπικού, να λάβουν ισόποσο ατομικό δάνειο για να καταστούν ενήμεροι και να ενταχθούν ομαλά στη διαδικασία αυτόματης παρακράτησης της δόσης μέσω μισθοδοσίας ή σύνταξης. (Θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού).

Share This

Share This

Share this post with your friends!