Σε εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση και την υπογραφή Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης την 11.02.2014, όπως σας είχαμε ενημερώσει και με την ανακοίνωση Νο 112 του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η Τράπεζα προχωρά στην έκδοση των σχετικών εγκυκλίων προκειμένου να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα. Μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, Επιχειρηματικής Ανάλυσης και Πληροφορικής, θα παρέχονται στους συναδέλφους οι παρακάτω διευκολύνσεις:

Α.- ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ (Κ.Α. 515) ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Σχετικά με τα άτοκα δάνεια ποσού € 10.000, που έχουν λάβει ή θα λάβουν στο μέλλον οι συνάδελφοι, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Σύμβαση 2005-6, όταν τα τέκνα τους εισάγονται, με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την πόλη της μόνιμης διαμονής τους, καταφέραμε:

1.- Την αύξηση του αριθμού των δόσεων και τη μείωση της μηνιαίας καταβολής για τα νέα και τα υφιστάμενα ενήμερα δάνεια.

Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο να εξοφλεί τα δάνεια σε διάστημα έως και 108 μήνες  αντί σε 60 μήνες  που ισχύει σήμερα, επιλέγοντας να εξοφλήσει το δάνειο σε 50, 60, 70, 80 ή και 90 δόσεις.

Με αυτή την τροποποίηση μειώνεται σημαντικά η μηνιαία καταβολή από € 200 σε € 111,11.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παρατείνουν τα υφιστάμενα δάνεια τους, πρέπει υποχρεωτικά να  υποβάλλουν αίτηση σε οποιοδήποτε Κατάστημα το αργότερο μέχρι και την 30.06.2014.

2.-  Τη χορήγηση του δανείου αυτού στους συναδέλφους που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση.

Επιτύχαμε η χορήγηση του παραπάνω δανείου (κωδ. 515) να γίνεται και σε συναδέλφους που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ρύθμισης / επαναρρύθμισης, εφόσον η ρύθμιση τηρείται για έξι μήνες. Η χορήγηση θα γίνεται τμηματικά ως εξής : ποσό € 4.000 (το 40% του συνολικού ποσού)  με την έγκριση του δανείου και το υπόλοιπο σε τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις των € 2.000 (το 20% του συνολικού ποσού) η καθεμία, που θα καταβάλλονται το μήνα Σεπτέμβριο, καθενός από τα επόμενα τρία έτη, με την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται τους τελευταίους έξι μήνες και ο συνάδελφος είναι ενήμερος.

Οι συνάδελφοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, η οποία θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Β. – ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. (Κ.Α. 502)

Πετύχαμε την αύξηση  της διάρκειας των δανείων που λαμβάνουν οι συνάδελφοι από τη Διεύθυνση Προσωπικού για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα απόκτησης α΄ κατοικίας, μέχρι και τους 108 μήνες (μέχρι  90 δόσεις αντί των 60) μειώνοντας ουσιαστικά την μηνιαία δόση.

Τη δυνατότητα αυτή έχουν και οι συνάδελφοι που έχουν ήδη λάβει αυτό το δάνειο, εφόσον υποβάλλουν υποχρεωτικά τη σχετική αίτηση σε οποιοδήποτε Κατάστημα το αργότερα μέχρι και την 30.06.2014.

 Γ.- ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ τ. FBB και τ. PROBANK

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των συναδέλφων μας που προέρχονται από τις παραπάνω Τράπεζες, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πέτυχε να εφαρμοστεί και στα δάνεια αυτών των συναδέλφων όλο το πλαίσιο των ευνοϊκών ρυθμίσεων που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα μέσω Επιχειρησιακών Συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών με την Διοίκηση.

Συγκεκριμένα ισχύουν πλέον και γι’ αυτούς τους συναδέλφους τα παρακάτω:

• Μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από τη Δ/νση Κτηματικής Πίστης στο 2% για μια τριετία.

• Δυνατότητα αύξησης του χρόνου αποπληρωμής (επιμήκυνση διάρκειας δανείου).

• Δυνατότητα καταβολής μειωμένων δόσεων είτε με την καταβολή μόνο τόκων (τοκοπληρωμή) σε περίπτωση διευκόλυνσης – αναδιάρθρωσης, είτε με την καταβολή κλασματικής δόσης σε περίπτωση ρύθμισης – επαναρρύθμισης.

• Συγκέντρωση των καταναλωτικών οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

• Σταθερό επιτόκιο ή ανώτατο ποσοστό επιτοκίου για τα κυμαινόμενα επιτόκια, ώστε να υπάρχει εξασφάλιση από μελλοντικές αυξήσεις κυμαινόμενων επιτοκίων.

Στην εγκύκλιο Β 124 / 15.05.2014 αναφέρονται αναλυτικά όλα τα παραπάνω.

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας.

Share This

Share This

Share this post with your friends!