Η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφτηκε τον Μάιο του 2013 κατοχύρωσε εκ νέου -χωρίς καμιά άλλη παρέκκλιση- το θεσμοθετημένο ωράριο συναλλαγών και το ωράριο εργασίας που ισχύει για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους που εργάζονται στο δίκτυο καταστημάτων και στις Διευθύνσεις της Τράπεζας.

Οποιαδήποτε εργασία παρέχεται πέρα από τα χρονικά όρια του ωραρίου της ημερήσιας εργασίας, είτε ύστερα από εντολή του εργοδότη ή του εκπροσώπου του είτε όταν προκύπτει από τις λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο υπερωριών και να πληρώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας χωρίς προηγούμενη άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και χωρίς καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών, δηλαδή η παράνομη υπερωριακή απασχόληση, θεωρείται παράβαση  πολύ υψηλής σπουδαιότητας της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 18 του Π.Δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄), άρθ. 5 της από 23.05.2002 ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11885/10.7.2002 (ΦΕΚ 892 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄).

Την ευθύνη για την τήρηση της Νομοθεσίας σε σχέση με την υπερωριακή απασχόληση έχει ο επικεφαλής (Διευθυντής) της κάθε μονάδας.

Όπως αναφέρεται ρητά και επακριβώς στο site της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου:

«Κάθε Μονάδα της Τράπεζας τηρεί Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, όπου, αυθημερόν, καταγράφονται τα στοιχεία και τίθεται η υπογραφή του εργαζόμενου που πρόκειται να απασχοληθεί υπερωριακώς.

Οι Μονάδες της Τράπεζας θα πρέπει να καταχωρούν στο SAP H/R τις υπερωρίες του προηγούμενου μήνα έγκαιρα, δηλαδή έως και την 1η ημέρα του επόμενου μήνα (Εγκύκλιος Σειράς Β’ 99 / 28.3.2013).

Το ημερήσιο όριο των 2 ωρών και το ετήσιο των 120 ωρών αποτελούν το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας, μέχρι του οποίου μπορούν να αναγγέλλουν οι εργοδότες στο Υπουργείο Εργασίας. Η υπερωριακή απασχόληση πέραν του ορίου αυτού απαγορεύεται (Εγκύκλιο Έγγραφο 8 / 4.2.2013).»

Επομένως, οι επικεφαλής των Μονάδων της Τράπεζας, υποχρεούνται να τηρούν τη Νομοθεσία και τα εγκυκλίως προβλεπόμενα από την Τράπεζα και να καταγράφουν αναλυτικά τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, ώστε αυτές να πληρώνονται.

Καλούμε τις ΕΑΚ των Μονάδων να παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και να ενημερώνουν τον ΣΥΕΤΕ σε κάθε περίπτωση που αυτή δεν τηρείται από τους επικεφαλής των Μονάδων.

Τονίζουμε ότι πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι ο περιορισμός των υπερωριών στις απολύτως αναγκαίες και η κάλυψη των πάγιων αναγκών με τακτικό προσωπικό. Μετά και τις πρόσφατες αποχωρήσεις σημαντικής μερίδας συναδέλφων με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για νέες προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά της Τράπεζας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας.

Share This

Share This

Share this post with your friends!