10 αρχές – πλαίσιο της Ο.Τ.Ο.Ε. για τη ρύθμιση της Τηλεργασίας

Αθήνα,  19 Μαρτίου 2021

10 αρχές – πλαίσιο της ΟΤΟΕ για τη ρύθμιση της Τηλεργασίας

Υπόμνημα της Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Εργασίας
Παρέμβαση στον Κοινωνικό Διάλογο

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της διαδικτυακής συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη στις 26.2.2021 και της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της στις 12.3.2021, η ΟΤΟΕ απέστειλε στον Υπουργό πολυσέλιδη επιστολή, με την οποία του εκθέτει 10 αρχές – πλαίσιο για τη ρύθμιση της Τηλεργασίας.

Η ΟΤΟΕ είναι η πρώτη Ομοσπονδία που, ανταποκρινόμενη και σε σχετική πρόσκληση του Υπουργού και ενόψει της κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου, επεξεργάστηκε και καταθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αρχών και προτάσεων ρύθμισης της Τηλεργασίας.

Στην επιστολή της, αφού αναφέρθηκε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι του κλάδου με την εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ΟΤΟΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 • Οι όροι εφαρμογής της τηλεργασίας, ως έκτακτο και μονομερώς επιβαλλόμενο μέτρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για την προστασία της υγείας, την αποσυμφόρηση των χώρων εργασίας και την απρόσκοπτη συνέχιση εργασιών που μπορούν να γίνουν από απόσταση, δεν μπορεί να αποτελέσουν πρόκριμα για τους κανόνες ρύθμισής της την επόμενη μέρα. Οι έκτακτες λύσεις στην κρίση δεν είναι απαραίτητα εξίσου λειτουργικές σε συνθήκες κανονικότητας.

 

 • Υφίσταται ήδη στη χώρα μας θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία (ΕΓΣΣΕ 2006-2007, με γενική και πλήρη κανονιστική ισχύ, η οποία επικυρώνει τη συμφωνία των Ευρωπαίων εταίρων του 2002 και ο ν. 3846/10, άρθρο 5), επομένως οι υπό συζήτηση νέες ρυθμίσεις δεν ξεκινούν από μηδενική βάση.

Στη συνέχεια, η ΟΤΟΕ εκθέτει αναλυτικά τις 10 βασικές αρχές-πλαίσιο για τη ρύθμιση της τηλεργασίας, τα κυριότερα σημεία των οποίων είναι:

 1. Η εφαρμογή της τηλεργασίας και η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων δεν επαφίενται στην «ατομική ευθύνη», ούτε στην εγγενώς άνιση ατομική διαπραγμάτευση εργοδότη-εργαζόμενου. Οι όποιες ρυθμίσεις πρέπει να προβλέπουν και να αφήνουν επαρκή χώρο και ρόλο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ΣΣΕ σε κλαδικό, κυρίως, επίπεδο, ώστε αυτές να διαμορφώνουν το κατάλληλο για κάθε κλάδο πλαίσιο, εντός του οποίου θα κινηθούν οι ατομικές συμφωνίες εργοδότη-εργαζόμενου.
 2. Η τηλεργασία να είναι σε κάθε περίπτωση εκούσια. Εγγύηση για αυτό είναι να υπάρχει ορισμένη διάρκεια ισχύος ατομικών συμφωνιών τηλεργασίας και ανανέωσή τους με νέα συμφωνία κατά τη λήξη τους, καθώς και ελεύθερο δικαίωμα υπαναχώρησης του τηλεργαζόμενου, αντί του περιοριστικού τριμήνου που προβλέπεται σήμερα, καθώς και συλλογική παρακολούθηση και εποπτεία των όρων και της έκτασης εφαρμογής της τηλεργασίας σε κάθε κλάδο και επιχείρηση. Πρέπει μάλιστα ρητώς να προβλέπεται δικαίωμα του εργαζόμενου να επιστρέψει στην εργασία του στις εγκαταστάσεις του εργοδότη (δικαίωμα ανάκλησης), χωρίς οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή. Το δικαίωμα αυτό να μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε ο εργαζόμενος διαπιστώσει ότι η επιλογή έγινε σε βάρος της προσωπικής του ισορροπίας, της εργασιακής ή μισθολογικής του εξέλιξης, της υγείας ή της ασφάλειάς του. Η άρνηση του εργαζόμενου να αποδεχθεί την τηλεργασία δεν αποτελεί από μόνη της αιτία για τη διακοπή της εργασιακής σχέσης, ούτε για τη μεταβολή των όρων και των συνθηκών απασχόλησής του, όπως ήδη προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο. Τέλος, στην περίπτωση που, λόγω κινδύνου δημόσιας υγείας ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης αποδέχεται την πρόταση του άλλου μέρους για τηλεργασία, η διάρκεια αυτής θα είναι χρονικά περιορισμένη, όταν δε αρθεί ο ως άνω λόγος ο εργαζόμενος αυτοδίκαια επανέρχεται στη θέση εργασίας του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
 3. Να διασφαλίζεται ότι, μετά από συλλογικές συμφωνίες,θα εφαρμόζεταισυγκεκριμένο, προβλέψιμο και ελέγξιμο σχήμα ή σχήματα τηλεργασίας στην κάθε επιχείρηση.
  Το κάθε σχήμα θα αφορά σε ορισμένες και εξαρχής καθορισμένες εργάσιμες ημέρες/εβδομάδα ή μήνα (Μερική/εναλλασσόμενη τηλεργασία) και όχι στο σύνολο των εργάσιμων ημερών, ώστε να μη δημιουργούνται συνθήκες απομόνωσης και αποκοπής του τηλεργαζόμενου από την εργασιακή κοινότητα και την επιχείρηση, ούτε προβλήματα ελέγχου από τις ελεγκτικές αρχές. Να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για ημέρες και ώρες συνάντησης του τηλεργαζόμενου με προϊσταμένους και συναδέλφους ή συμμετοχής σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, συσκέψεις και εκδηλώσεις, πάντοτε εντός του ωραρίου εργασίας. Οι ημέρες τηλεργασίας, ιδανικά όχι περισσότερες από 1-2 την εβδομάδα, θα πρέπει να είναι καθορισμένες και μη μεταφερόμενες εάν συμπέσουν με αργία ή άλλη νόμιμη άδεια του εργαζόμενου.
  Η τηλεργασία αφορά σε εργαζόμενους κατά πλήρη απασχόληση και όχι νεοπροσλαμβανόμενους, που μπορεί να στερηθούν αναγκαίες διαδικασίες μάθησης και ομαλής ενσωμάτωσης στην επιχειρησιακή κουλτούρα, ή να μετατραπούν de facto σε εργαζόμενους δεύτερης ταχύτητας. Δεν γίνεται αποδεκτός ο συνδυασμός τηλεργασίας με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ή με άλλες ευέλικτες μορφές εργασίας, στις οποίες παρατηρούνται καταχρηστικές συμπεριφορές και μπορεί να αποβούν πολλαπλά βλαπτικές για τον εργαζόμενο και την ιδιωτική του ζωή.
 1. Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, χωρίς επιφυλάξεις και περιορισμούς. Αυτό αφορά στα πάσης φύσεως μισθολογικά και λοιπά τους δικαιώματα, ατομικά και συλλογικά. Να μην υπάρχει περιθώριο αλλαγής ή αμφισβήτησης υφιστάμενων δικαιωμάτων των τηλεργαζόμενων, λ.χ. παροχών ή νόμιμων αδειών ή διευκολύνσεων για γονείς και φροντιστές, πόσο μάλλον θέμα αμφισβήτησης της φύσης της εργασιακής τους σχέσης.
 1. Διασφαλίζεται αποτελεσματική καταγραφή και τήρηση του κανονικού (συμβατικού, εν προκειμένω) ωραρίου για τον τηλεργαζόμενο, όπως (πρέπει να) ισχύει και για κάθε αντίστοιχο εργαζόμενο με φυσική παρουσία, καθώς και Δικαίωμα Αποσύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτό:
 • Να εξειδικευτεί νομοθετικά ένα σύστημα καταγραφής και μέτρησης του χρόνου εργασίας, καθώς και του τρόπου ελέγχου της έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας στην τηλεργασία, ώστε να αποκλείονται φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και συστηματικής ή περιστασιακής υπέρβασης του ωραρίου εργασίας, στο πλαίσιο και της συμμόρφωσης με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/88/ΕΕ (απόφαση ΔΕΕ 2019 C-55/18, CCOO).
 • Να θεσπιστεί το δικαίωμα αποσύνδεσης, που έχει ήδη νομοθετηθεί σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Το ως άνω δικαίωμα εξειδικεύει την προστασία του τηλεργαζομένου (αλλά και κάθε εργαζόμενου), τόσο ως προς τα χρονικά όρια εργασίας του, όσο και ως προς την υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον προβλέψιμο και αμιγή χαρακτήρα του καθοριστικού για την ψυχοσωματική υγεία του εργαζομένου ελεύθερου χρόνου. Η διάταξη πρέπει να είναι σαφής και ώς προς την αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη. Ότι ο εργοδότης και τα εντεταλμένα όργανά του δεν επιτρέπεται να οχλούν τον εργαζόμενο πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου του ή κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσής του ή κατά τη χρήση της πάσης φύσεως αδείας του, πρέπει δε να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (φραγές μηνυμάτων και λογισμικού, οδηγίες, σύστημα παρακολούθησης μαζί με τη συλλογική εκπροσώπηση) ώστε το δικαίωμα αυτό να διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προς τούτο, να προσδιορισθούν και οι πρακτικές ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέσων ή λογισμικού “παρακολούθησης”, που συνδέονται με την τηλεργασία.
 • Το δικαίωμα αποσύνδεσης να μην επαφίεται στην «ατομική ευθύνη» του εργαζόμενου να το ασκήσει ή όχι, σε κάθε δε περίπτωση δεν πρέπει ο εργαζόμενος να αποκομίζει οφέλη από τον εργοδότη επειδή δεν το ασκεί, ή αντίθετα να τιμωρείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο επειδή το ασκεί.
 • Τυχόν τηλετοιμότητα του εργαζόμενου, όπου λόγω και της φύσης της εργασίας απαιτείται η παροχή εργασίας εκτός ωραρίου εργασίας, πρέπει να συνοδευθεί με πρόσθετες εγγυήσεις, που δεν θα επιτρέπουν την καταχρηστική επιβολή της υποχρέωσης τηλεργασίας εκτός και πέραν του ωραρίου εργασίας.
 1. Τα πάσης φύσεως θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και η κάλυψη εργατικών ατυχημάτων συνεχίζουν και στην τηλεργασία να αποτελούν ευθύνη του εργοδότη, όπως ήδη προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει :

 • Τα αναγκαία μέτρα πρόληψης αλλά και εκτίμησης ψυχοσωματικών κινδύνων για τον τηλεργαζόμενο πριν από την εφαρμογή τηλεργασίας.
 • Τη δυνατότητα πρόσβασης στην οικία-χώρο εργασίας του εργαζόμενου, μετά από έγκαιρη προειδοποίηση και συναίνεσή του, από ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, την καταλληλότητα και την εργονομική διαμόρφωση του χώρου εργασίας από απόσταση, την πλήρη κάλυψη ατυχημάτων κατά την τηλεργασία, ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία του τηλεργαζόμενου κλπ.

 

Πρέπει, μάλιστα, να θεσπισθεί  επικαιροποιημένος Κώδικας Υγείας και Ασφάλειας, ώστε να ληφθούν υπόψη  οι νέοι επαγγελματικοί κίνδυνοι της τηλεργασίας. Να καθορισθούν ρητώς τα ειδικότερα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει, σε συνεννόηση με τη συλλογική εκπροσώπηση, ο εργοδότης, ο οποίος εξακολουθεί πάντως να βαρύνεται με την υποχρέωση προστασίας της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζόμενου, καθώς και για την αντίστοιχη αναγκαία και σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπαίδευση του εργαζόμενου, εντός του ωραρίου εργασίας .

 1. Οι τηλεργαζόμενοι να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις, με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αυτό αφορά ειδικότερα στον όγκο εργασίας, στα κριτήρια και στις διαδικασίες αξιολόγησης απόδοσης, στα ωράρια εργασίας, στα δικαιώματα εκπαίδευσης, υπηρεσιακής εξέλιξης και κατάρτισης και βέβαια, στα πάσης φύσεως μισθολογικά δικαιώματα. Τυχόν ιδιαιτερότητες που θα διαπιστωθούν σε επιμέρους κλάδους ή τομείς εργασίας πρέπει να ρυθμίζονται – προς όφελος πάντα του τηλεργαζόμενου – με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 1. Η τηλεργασία να μην γίνεται αποδεκτή ως όχημα περικοπής μισθολογικού κόστους από τον εργοδότη, ούτε, πόσο μάλλον, ώς όχημα μετακύλισης λειτουργικού κόστους της επιχείρησης στον τηλεργαζόμενο. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τη δέσμευση και διάθεση ιδιωτικού χώρου ως χώρου εργασίας, (προβλέπεται ήδη αποζημίωση με το άρθρο 5 ν. 3846/10), τον εξοπλισμό, τη συντήρηση – αντικατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού, την κατάλληλη και αυτόνομη σύνδεση με το διαδίκτυο, τα αναλώσιμα και γραφική ύλη, όπως παρέχεται και στην επιχείρηση, εργονομική επίπλωση, την ενέργεια (ηλεκτρισμός, θέρμανση-ψύξη), καθώς και τυχόν έξοδα ειδικής προστασίας.

  Η φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία πρέπει να θεωρήσουν την κάλυψη αυτών των δαπανών, κατ’ αναλογία βεβαίως των ημερών τηλεργασίας, ως λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης και κατ’ επέκταση του τηλεργαζόμενου, ώστε να μην καταλογίζονται φορολογικές επιβαρύνσεις και εισφορές στις αποζημιώσεις αυτές.

 1. Σεβασμός της ιδιωτικότητας και της προσωπικότητας του τηλεργαζόμενου – Ασφάλεια δεδομένων. Αυτή δεν αφορά μόνο στην απαγόρευση ψηφιακών καμερών, αλλά και ειδικού λογισμικού παρακολούθησης-καταγραφής ενεργειών, εκφράσεων, μαγνητοφώνησης ή μαγνητοσκόπησης ενεργειών του εργαζόμενου κατά την εργασία του στο σπίτι, η χρήση των οποίων πρέπει να είναι απολύτως ελαχιστοποιημένη και απολύτως σύμφωνη τόσο με τη γενική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσο και με τυχόν ειδικές συλλογικές συμφωνίες για το θέμα. Για τα θέματα αυτά διαμορφώνεται ειδικό πλαίσιο δεσμεύσεων της επιχείρησης μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Αρχής, ενώ πρέπει να υπάρχει συστηματική ενημέρωση της συλλογικής εκπροσώπησης από τον εργοδότη και από τον Υπεύθυνο προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται μετακύλιση ευθυνών του εργοδότη για την ασφάλεια επικοινωνιών και τη διαχείριση δεδομένων στον τηλεργαζόμενο. Ο τελευταίος υπέχει μόνον υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες του εργοδότη, εφόσον παράλληλα του έχουν παρασχεθεί από αυτόν οι κατάλληλες και ασφαλείς διακριτές συνδέσεις, εξοπλισμός και λογισμικό.

 

 1. Οι ρυθμίσεις για την τηλεργασία πρέπει να διασφαλίζουν πλήρως τα συλλογικά δικαιώματα, την ισότιμη συνδικαλιστική συμμετοχή και ενημέρωση του τηλεργαζόμενου, χωρίς καμιά διάκριση. Ο εργοδότης οφείλει να διευκολύνει την ψηφιακή ενημέρωση του εργαζόμενου, με αντίστοιχη πρόσβαση των συνδικάτων στα στοιχεία των τηλεργαζόμενων και -για ενημερωτικές ανακοινώσεις τους- στο Intranet της επιχείρησης, καθώς και την απρόσκοπτη συμμετοχή του στις συνδικαλιστικές διαδικασίες και συνελεύσεις.

 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Το υφιστάμενο, στη χώρα μας, θεσμικό πλαίσιο για την Τηλεργασία πρέπει να βελτιωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσαφηνιστεί:

 

 • Με κοινά αποδεκτές νομοθετικές ρυθμίσεις, μέσα από ευρύ κοινωνικό διάλογο της Πολιτείας με τους φορείς, ιδίως σε κλάδους που είναι στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως ο κλάδος μας.
 • Με αποτελεσματικούς μηχανισμούς κρατικής (ΣΕΠΕ) αλλά και συλλογικής εποπτείας και ελέγχου (Διμερή κλαδικά παρατηρητήρια, διμερείς επιτροπές παρακολούθησης εφαρμογής της τηλεργασίας σε κάθε κλάδο και εργασιακό χώρο), καθώς και με συλλογικές συμφωνίες-πλαίσιο, ιδίως σε κλαδικό επίπεδο, για την αναγκαία συλλογική προστασία των εργαζομένων.

 

Η ΟΤΟΕ έχει και ρόλο και λόγο στο δημόσιο διάλογο για τη ρύθμιση της Τηλεργασίας. Θα επανέλθει και ειδικότερα στο θέμα, όταν κατατεθούν συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις από την Κυβέρνηση.

 

 

 

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

              Γιωργοσ μοτσιοσ                         ανδρεασ καλλιρησ 

Ομιλία Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γ. Μότσιου στην ετήσια συνάντηση Διευθυντών Καταστημάτων

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Αθήνα,   8 Μαρτίου   2021

Αρ. Πρωτ.: 210019

 Ομιλία Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γ. Μότσιου

στην ετήσια συνάντηση Διευθυντών Καταστημάτων

που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

 

 Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε διευθύνοντα Σύμβουλε,

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

 

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μας παρουσίασαν σήμερα μια συνολική εικόνα για την πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Που βρισκόμαστε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Η γενική εικόνα για τα μεγέθη της Τράπεζας είναι αυτή την στιγμή πολύ καλή.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εισέλθει παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες σε μια καλύτερη φάση.

Όμως το μέλλον της Εθνικής, ο χαρακτήρας και η ανάπτυξή της, θα καθοριστεί από το όραμα, την στρατηγική και την συμμετοχή των εργαζομένων και των στελεχών της Τράπεζας στην πορεία μετασχηματισμού για την επόμενη κρίσιμη 3ετία.

 

Σε ότι αφορά στο Δίκτυο των καταστημάτων:

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εργαζόμενους του δικτύου, γιατί επί ένα χρόνο με πανδημία στην χώρα, ανταποκρίθηκαν με ευθύνη, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στα καθήκοντα τους, τόσο προς την τράπεζα όσο και προς την πελατεία.

Όμως:

 • Γνωρίζουμε ότι λόγω Πανδημίας δουλεύετε κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες.
 • Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζετε.
 • Γνωρίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
 • Γνωρίζουμε ότι ένα χρόνο μετά το lockdown υπάρχει σωματική και ψυχολογική κόπωση.
 • Γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι, παρά τα σημαντικά βήματα και τις πρωτοπόρες ψηφιακές εφαρμογές της Τράπεζας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας, το φυσικό δίκτυο και οι εργαζόμενοι στα καταστήματα είναι αναντικατάστατοι. Ποτέ ο ψηφιακός κόσμος δεν θα αντικαταστήσει τον πραγματικό κόσμο και τον παράγοντα «άνθρωπο».

Ειδικότεραγια το Δίκτυο θα πρέπει:

 • Να αναδειχθεί ο ρόλος του Δικτύου και της συμβολής του στην εξυπηρέτηση της πελατείας και στην εικόνα της Τράπεζας κατά την περίοδο της πανδημίας. Η διείσδυση των εναλλακτικών δικτύων (internet / mobilebanking) στην πελατεία είναι σημαντική αλλά εξίσου σημαντικό είναι να αισθάνονται και οι πελάτες που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες ότι η Τράπεζα δεν τους αποκλείει (στο προχθεσινό του mail ο κ. Μυλωνάς γράφει σχετικά επί λέξει: «Το Δίκτυο μας έβγαλε ασπροπρόσωπους, εξυπηρετώντας απρόσκοπτα τους πελάτες μας εν μέσω πανδημίας»).
 • Να γίνει και απαιτείται να γίνει η εκλογίκευση της στοχοθεσίας και η προσαρμογή της στην πραγματικότητα, καθώς η όποια έκτακτη συνθήκη δεν νοείται να βάζει σε κίνδυνο:

(α) την ποιοτική εξυπηρέτηση της πελατείας,

(β) την ορθή εκτέλεση των εργασιών,

(γ) την ψυχική υγεία και ισορροπία των συναδέλφων.

Ο φόρτος εργασίας που επωμίζονται οι συνάδελφοι στα Καταστήματα είναι έτσι κι αλλιώς υψηλός λόγω και της συρρίκνωσης του Δικτύου τα προηγούμενα χρόνια. Σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε και εργαζόμαστε (συν τη μείωση του διαθέσιμου δυναμικού λόγω της αποσυμφόρησης), δεν μπορεί να ζητείται από τους συναδέλφους η επίτευξη εξωπραγματικών στόχων σαν να είμαστε σε «κανονικότητα».

 • Να ενισχυθεί το Δίκτυο μέσω νέων προσλήψεων.
 • Να ληφθούνυπόψη τα νέα δεδομένα γιανα μην υπάρξουν βλαπτικές μεταβολές στην αναμενόμενη νέα κατηγοριοποίηση καταστημάτων .
 • Να ληφθούν, επίσης, υπόψηοι θέσεις και οι προτάσεις των Διευθυντών των Καταστημάτων καθώς αυτοί γνωρίζουν, καλύτερα από τον καθένα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε Καταστήματος και της τοπικής κοινωνίας.

Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα ευαίσθητο ζήτημα που προέκυψε πρόσφατα από τον τρόπο που πάει να εφαρμοστεί ο νέος Κανονισμός για τα οδοιπορικά.

Όταν λέμε ότι το Δίκτυο μας έβγαλε «ασπροπρόσωπους» δεν πρέπει την ίδια στιγμή να θίγουμε τους ανθρώπους μας στο Δίκτυο χωρίς ουσιαστικό λόγο.  Ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχουμε θέσει το θέμα και θα ήθελα να το δείτε και να δώσετε λύση.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Την πραγματοποίησε η Τράπεζα για πρώτη φορά, με συμμετοχή των συναδέλφων τον Οκτώβριο του 2020.

Θα θέλαμε να σταθούμε σε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας όπως τα αξιολογήσαμε:

α) οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα αισθάνονται ισχυρή δέσμευση και προτιμούν την Ε.Τ.Ε. ως εργοδότη σε πολύ υψηλά επίπεδα.

β) Η ιδιαίτερη κουλτούρα της Τράπεζας – που ο ΣΥΕΤΕ έχει αναδείξει πολυεπίπεδα τη σημασία της – κάνει τους συναδέλφους να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

γ) Υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια των συναδέλφων για τους θεσμούς που έχουν τη σφραγίδα της Εθνικής, όπως ασφάλεια στην εργασία, σταθερότητα εισοδήματος, ΤΥΠΕΤ κ.λπ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

Σήμερα έχουμε ανάγκη από ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο όραμα για το μέλλον.

Η Εθνική Τράπεζα που κλείνει φέτος 180χρόνια ιστορίας παραμένει η Τράπεζα της εμπιστοσύνης.

Οφείλει και πρέπει να γίνει ξανά το σημείο αναφοράς για όλο το τραπεζικό σύστημα.

Η ιστορία της, η κουλτούρα της, η αξιοπιστία της, αποτελούν τα εχέγγυα για μια αναπτυξιακή στρατηγική προς όφελος της πελατείας, των εργαζομένων, της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτή η στρατηγική της ΕΤΕ οφείλει να στηριχτεί πρώτα και κύρια στις δικές της δυνάμεις, αφήνοντας στην άκρη μιμητισμούς, πρόσκαιρες και συγκυριακές διαχειριστικές προσεγγίσεις.

Η συμφωνία του ΣΥΕΤΕ με την Διοίκηση για τον νέο κανονισμό αξιολόγησης απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι, με συστηματικό, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο, μπορούμε να δίνουμε σύγχρονες και πρωτοπόρες λύσεις σε σημαντικά και σύνθετα ζητήματα που ξεφεύγουν από στερεότητα. Αυτή είναι η πραγματική κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας. Διαβούλευση, διάλογος, πρωτοποριακοί θεσμοί, ισχυροί κανόνες, αξιοκρατία.

Σε αυτή την πορεία ο ρόλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και των εργαζομένων είναι αναντικατάστατος.

Μαζί θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση.

Μαζί με ενότητα και αυτοπεποίθηση θα προασπίσουμε την κουλτούρα και την προοπτική της Τράπεζάς μας, μαζί με τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, όπως επιτάσσει το αυτονόητο θεσμικό μας καθήκον.

Σας ευχαριστώ.

 

ο Πρόεδρος

 

Γιώργος Μότσιος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ο.Τ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 Πρώτη προτεραιότητα η απασχόληση
 Συμμετέχουμε στον διάλογο με τεκμηριωμένες προτάσεις
 Στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις σε κλαδικό επίπεδο

 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων             κ. Χατζηδάκη, προκειμένου αφ’ ενός να του εκθέσει τις βασικές της προσεγγίσεις, αφ’ ετέρου να ενημερωθεί για τις προθέσεις του Υπουργείου, ενόψει των επικείμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα που ενδιαφέρουν κατ’ εξοχή τον κλάδο.

Η συνάντηση έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 26/2/2021, το απόγευμα. Σε αυτήν συμμετείχαν το Προεδρείο της ΟΤΟΕ, ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης, η Γενική Γραμματέας κα Στρατινάκη,                   η Γεν. Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα.Καρασιώτου και οι κ.κ. Δουφεξής και Μυλαπίδης, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ΟΤΟΕ, αφού ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για την άμεση ανταπόκρισή του, αναφέρθηκε σε μια σειρά κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και τους εργαζόμενους.

Ειδικότερα:

 • Ο τραπεζικός κλάδος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, των νέων τεχνολογικών αλλαγών, της ψηφιοποίησης, της πορείας μετασχηματισμού για την μετάβαση στην νέα εποχή. Μέσα σε αυτό το σύνθετο και αβέβαιο περιβάλλον, σε αυτές τις πρωτόγνωρες και αβέβαιες εξελίξεις, εν μέσω πανδημίας, η προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών μας δικαιωμάτων αποτελεί για την ΟΤΟΕ την πρώτη προτεραιότητα.
 • Η πανδημία συνεχίζεται και έχει αναδείξει την ανάγκη για την διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την τηλεργασία. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, για την κατάθεση των οποίων η ΟΤΟΕ ζήτησε να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να διασφαλίζουν τον εθελοντικό χαρακτήρα της τηλεργασίας, ίσα δικαιώματα για τους τηλεργαζόμενους, την τήρηση του ωραρίου και το δικαίωμα αποσύνδεσης, την ισορροπία εργασίας – οικογενειακής ζωής, την υγεία, την ασφάλεια, τον σεβασμό της προσωπικότητας και της ιδιωτικότητας του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μην τον οδηγούν σε απομόνωση και αποξένωση από το εργασιακό του περιβάλλον. Κυρίως πρέπει οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις να αφήνουν χώρο για κλαδική συλλογική διαπραγμάτευση για την τηλεργασία και να μην οδηγούν σε άνιση ατομική διαπραγμάτευση εργαζόμενου – εργοδότη. Η ΟΤΟΕ έχει ήδη επεξεργαστεί εξειδικευμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά, τις οποίες και θα καταθέσει στον δημόσιο διάλογο.
 • Για το νόμιμο ωράριο εργασίας με κλαδικές ρυθμίσεις, τονίσαμε ότι έχει θεσμοθετηθεί μέσα από τις κλαδικές ΣΣΕ και πάντα μέσα από συστηματικό διάλογο ΟΤΟΕ-Τραπεζών.
 • Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ και του ΟΜΕΔ, δεδομένου ότι η ΟΤΟΕ είχε στο παρελθόν θετική εμπειρία από τον θεσμό και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει στην αντιμετώπιση ακραίων συμπεριφορών από τους εργοδότες.
 • Αναφερθήκαμε στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται για τις Συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ΣΣΕ από τη διατήρηση διατάξεων της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6/2012, όταν μάλιστα οι τότε λόγοι της ψήφισής τους έχουν ουσιαστικά εκλείψει.
 • Θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ από τον ΕΦΚΑ και ζητήσαμε την παρέμβαση του Υπουργείου για άμεσες λύσεις.
 • Ζητήσαμε ενημέρωση για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου σε σχέση με τις επικουρικές συντάξεις και τις τυχόν επιπτώσεις τους για τους ήδη ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

 

 Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας:

 • Αναφέρθηκε στη σημασία της διαβούλευσης με τους φορείς, επισημαίνοντας ότι η ΟΤΟΕ είναι η πρώτη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συναντά για το σκοπό αυτό.
 • Τόνισε ότι σκοπός του Υπουργείου δεν είναι να αιφνιδιάσει, ούτε να νομοθετήσει εν κρυπτώ. Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι υπό επεξεργασία και η Κυβέρνηση θα νομοθετήσει μετά από εκτεταμένο διάλογο και διαβούλευση. Αυτό, πάντως, δεν θα γίνει όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία.
 • Για το ωράριο και τις υπερωρίες δήλωσε ότι θα εισαχθεί η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, ως μέτρο – εγγύηση για τους εργαζόμενους και ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης του 8ώρου.
 • Για τον ΣΕΠΕ και τον ΟΜΕΔ σημείωσε ότι πρέπει να ξαναδούμε τις αρμοδιότητές τους, με διάκριση μεταξύ ατομικών και συλλογικών διαφορών εργασίας και ζήτησε τις προτάσεις της ΟΤΟΕ για τα θέματα αυτά.
 • Για την ΠΥΣ 6/12 παρέπεμψε στην Γενική Γραμματέα κα Στρατινάκη, η οποία αναφέρθηκε στο σχετικό νομικό πλαίσιο, που εξακολουθεί να έχει ισχύ. Ζήτησε, πάντως, τις θέσεις και τις προτάσεις της ΟΤΟΕ και για τα θέματα αυτά.
 • Για τις επικουρικές συντάξεις ο Υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει πρόθεση αιφνιδιασμού, ούτε τίθεται ζήτημα απωλειών για τους ήδη εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σε σχέση με τις επικουρικές συντάξεις.
 • Ειδικά για το θέμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ η Γενική Γραμματέας. κα Καρασιώτου ανέφερε ότι είναι υπό επεξεργασία ενιαίοι κανόνες για τις παροχές σε χρήμα, αλλά υπάρχει βούληση να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και κάλεσε την ΟΤΟΕ να εκθέσει ειδικότερα τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, αναγνωρίζοντας ότι σε αρκετούς τομείς υπάρχουν προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να υπάρξει άμεσα ειδική συνάντηση εκπροσώπων της ΟΤΟΕ με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, για να αναζητηθούν κατάλληλες λύσεις.
 • Για το θέμα των αλλαγών στον συνδικαλιστικό νόμο, ο Υπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια στη λειτουργία του σ.κ. στην Ελλάδα, για να μην υπάρχουν περιθώρια θεσμικής του αμφισβήτησης.

 

Στο κλείσιμο της συνάντησης,  η ΟΤΟΕ:

 • Επανέλαβε στον Υπουργό και στα στελέχη του Υπουργείου ότι η ΟΤΟΕ έχει και επεξεργασμένες προτάσεις και αποδεδειγμένη αξιοπιστία, έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά μέσα από τον διάλογο, τονίζοντας ότι οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις οφείλουν να αφήνουν χώρο για συλλογική διαπραγμάτευση σε κλαδικό επίπεδο τόσο πριν, όσο μετά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
 • Επιφυλάχθηκε να καταθέσει άμεσα τις ειδικότερες θέσεις και προτάσεις της επί των θεμάτων που τέθηκαν συνοπτικά στη συνάντηση και σημείωσε ότι η συμμετοχή σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο προϋποθέτει την αποφυγή μονομερών ενεργειών σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων μας, κάτι που θα βρει απέναντι και ενωμένο το σύνολο του κλάδου.

Ανακοίνωση Νο56

Σύγχρονη Ριζοσπαστική Σοσιαλδημοκρατία σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει

Γράφει ο Γιώργος Τασιόπουλος – Μέλος Προεδρείου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Αθήνας

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το 1% των πλουσιότερων ανθρώπων κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου της κοινωνίας μας και το πλουσιότερο 10% κατέχει πολύ περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 90%. Ακόμα και στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, του αγγλοσαξονικού κόσμου αλλά και ευρύτερα, οι διαφορές στην κατανομή του πλούτου είναι τεράστιες. Και το χειρότερο είναι ότι οι ανισότητες αυτές συνεχώς αυξάνονται.

Αυτή η εξέλιξη δεν είναι τυχαία αλλά οφείλεται στην επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες που ξεκίνησαν με την επικράτηση του δόγματος του Θατσερισμού και του Ριγκανισμού στο μεγαλύτερο μέρος της υφηλίου, έχουν οδηγήσει στην εξωφρενική συσσώρευση πλούτου αλλά και πολιτικής ισχύος στα χέρια μιας μικρής ελίτ.

Η αποθέωση του, χωρίς κανόνες, χρηματιστικού κεφαλαίου σε βάρος της πραγματικής οικονομίας τη συγκεκριμένη περίοδο, οδήγησε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και την αποτυχημένη αντιμετώπισή της κυρίως στην ΕΕ αλλά και αλλού στον κόσμο. Ειδικά η χώρα μας, πλήρωσε βαρύτατο οικονομικό και κοινωνικό τίμημα, με την ιδεοληπτική επιβολή συνεχών σκληρών μνημονίων και την φτωχοποίηση σημαντικού μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Στην πορεία αυτή, οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχασαν απλά τη μεταπολεμική τους ηγεμονία αλλά σε πολλές περιπτώσεις διαλύθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Τι πήγε λοιπόν τόσο λάθος και τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αναστραφεί αυτή η πορεία προς τον αφανισμό;

Υποστηρίζω σε αυτό το σύντομο κείμενο, ότι ο μόνος τρόπος προκειμένου οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας να αποφύγουν το ρόλο του κομπάρσου στο πολιτικό σύστημα, είναι να απαντήσουν με επιτυχία στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις αποκτώντας περισσότερο ριζοσπαστικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Δίνοντας απαντήσεις στα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας με την υιοθέτηση σύγχρονων και ρηξικέλευθων πολιτικών, πιάνοντας έτσι ξανά το νήμα της πραγματικής σοσιαλδημοκρατίας.

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τη μάχη με το νεοφιλελευθερισμό γιατί δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ένα πειστικό πολιτικό αφήγημα για τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Αντίθετα, τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας σε πολλές χώρες έκαναν το ολέθριο λάθος να συνεργαστούν με δεξιούς και νεοφιλελεύθερους πολιτικούς σχηματισμούς προκειμένου να διατηρήσουν ένα κομμάτι της εξουσίας. Γι αυτό ευθύνονται, κατά κύριο λόγο, οι συμβιβασμένες και εν πολλοίς «υπαλληλοποιημένες» ηγεσίες των συγκεκριμένων κομμάτων, για τις οποίες η, πάση θυσία, συμμετοχή στην εξουσία έγινε αυτοσκοπός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πιο παλιό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στον κόσμο και φάρος της σοσιαλδημοκρατίας επί πολλές δεκαετίες, το γερμανικό SPD, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε τρεις κυβερνήσεις συνεργασίας με τη γερμανική δεξιά. Αλλά και σε επίπεδο προσώπων ο γνωστός ολλανδός Γερούν Νταϊσελμπλουμ ο οποίος, ενώ ανήκε στο Εργατικό κόμμα της Ολλανδίας, λειτούργησε ως ιέρακας του νεοφιλελευθερισμού στη θητεία του ως πρόεδρος του Eurogroup.

Ο πολιτικός χώρος της σοσιαλδημοκρατίας ηγεμόνευσε σε πολλές χώρες επί δεκαετίες γιατί μπόρεσε να εκφράσει τις προσδοκίες των μη προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας, μέσω της σωστής κατανομής του παραγόμενου πλούτου και της προσήλωσής του στην υπεράσπιση των εργασιακών και ατομικών δικαιωμάτων, του κοινωνικού κράτους, καθώς και της ίδιας της δημοκρατίας. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να γίνει και σήμερα, προσαρμοσμένο βέβαια στα δεδομένα της εποχής μας. Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η σοσιαλδημοκρατία δεν οφείλει απλά να προστατεύσει τις εργασιακές κατακτήσεις του προηγούμενου αιώνα, οι οποίες αμφισβητούνται έντονα από τις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού (συλλογικές συμβάσεις, οχτάωρο, προστασία των θέσεων εργασίας, αξιοπρεπής κατώτατος μισθός και επίδομα ανεργίας κλπ) αλλά να απαντήσει με ριζοσπαστικές πολιτικές και σε όσες προκλήσεις έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια όπως η τηλεργασία, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτοποίηση.

Μια τέτοια πολιτική είναι η καθιέρωση της τετραήμερης οχτάωρης εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να επιτευχθεί ο διττός στόχος της δικαιότερης κατανομής του παραγόμενου πλούτου και της καλύτερης ποιότητας ζωής για τους εργαζόμενους. Η πολιτική αυτή εξάλλου, φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις να είναι θετική ακόμα και για τους εργοδότες, διότι η εφαρμογή της έχει δείξει ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξάνεται κατά πολύ.

Ένας άλλος πυλώνας εστίασης των πολιτικών της σοσιαλδημοκρατίας θα πρέπει να είναι η φορολογική πολιτική. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και εντονότερα φαινόμενα φοροαποφυγής τεράστιων ποσών από τις μεγάλες εταιρείες και τους πλούσιους ιδιώτες, μέσω της μεταφοράς εισοδημάτων και κερδών σε φορολογικούς παραδείσους. Επίσης, πολλές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις μειώνουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα τη φορολογική επιβάρυνση των πλουσίων ιδιωτών και των μεγάλων εταιρειών με πρόσχημα την ανάπτυξη. Μία ανάπτυξη βέβαια που δεν έρχεται ποτέ ή ακόμα και όταν υπάρξει, την καρπώνεται πάλι η ίδια μικρή ελίτ. Είναι γνωστή η δήλωση του Warren Baffett, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ότι πληρώνει μικρότερο ποσοστό φόρου από τη γραμματέα του. Οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας λοιπόν, οφείλουν να διαμορφώσουν μια προοδευτική φορολογική πολιτική όπου οι πλουσιότεροι ιδιώτες και οι μεγάλες εταιρείες θα πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων με βάση τα εισοδήματα τους και τα κέρδη. Επίσης, θα πρέπει επιτέλους να καθιερωθεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έσοδα του οποίου θα διοχετευθούν στην χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να καταπολεμηθεί ριζικά η πρακτική μεταφοράς πλούτου στους φορολογικούς παραδείσους.

Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη και ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία χωρίς έμφαση στην υψηλού επιπέδου δημόσια παιδεία και υγεία καθώς και στο κοινωνικό κράτος. Με καθολική και δωρεάν κάλυψη των πολιτών στα θέματα υγείας για όλη τους τη ζωή και επίσης δωρεάν παιδεία μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα ή να πληρώνουν δίδακτρα. Επίσης, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ισχυρού και αξιοπρεπούς οικονομικού και κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, κάτω από το οποίο δεν θα πέφτει κανένας πολίτης σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του. Τέλος, οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας οφείλουν να δώσουν μεγάλη έμφαση στο κορυφαίο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, μέσω του «πράσινου» μετασχηματισμού της οικονομίας με κοινωνικό πρόσημο και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Προκειμένου όμως να γίνουν όλα αυτά, και πολλά άλλα, απαιτείται να επανέλθει το πρωτείο της Πολιτικής έναντι των αγορών. Να υπάρξει αυστηρή ρύθμιση των αγορών υπέρ του μακροπρόθεσμου κοινωνικού συμφέροντος. Να επικρατήσει επιτέλους η λαϊκή αντιπροσώπευση έναντι του αόρατου χεριού της αγοράς. Να κρατήσει η Σοσιαλδημοκρατία τα καλά στοιχεία που πηγάζουν από τη σοσιαλιστική μήτρα από την οποία προέρχεται, όπως το όραμα για μια δίκαιη κοινωνία, και σε συνεργασία με τις δυνάμεις της ώριμης Αριστεράς και της πολιτικής Οικολογίας να προωθήσει τις πολιτικές εκείνες που οδηγούν μακριά από τον κοινωνικό δαρβινισμό και την οικονομική βαρβαρότητα, σε έναν κόσμο για τον οποίο θα μπορούμε να είμαστε έστω και λίγο περήφανοι.

 

Γιώργος Τασιόπουλος

Μέλος Προεδρείου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Αθήνας

 

 

 

 

Συναντήσεις Προεδρείου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με εκπροσώπους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δικτύου.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

 Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Προεδρείου του Συλλόγου με ανώτατα στελέχη της Διοίκησης.

 • Την Τρίτη 2/2 με τη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Ε. Χατζηιωάννου και τον Β. Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Γ. Αρμελινιό.
 • Την Τετάρτη 3/2 με τη Β. Γενική Διευθύντρια, κ. Α. Ναζίδου και τους Επικεφαλής των Διευθύνσεων Δικτύου Α, Δικτύου Β και Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων, κκ. Δ. Ζαπάντη, Χ. Πανταζή και Χ. Δημητρίου.

Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάσαμε και αναλύσαμε διεξοδικά τις θέσεις μας για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τόσο στη στρατηγική και στην κατεύθυνση της Τράπεζας σε κυρίαρχους τομείς όσο και σε κρίσιμα και σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους εργαζόμενους σε Δίκτυο και Διοίκηση.