ΠΡΟΣ ΤΟΝ

κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στις υπηρεσιακές εντάξεις και αναβαθμίσεις προσωπικού και στελεχών που εργάζονται σε μονάδες της Εθνικής Τράπεζας που διέπονται από εξειδικευμένους Κανονισμούς Λειτουργίας, σας αποστέλλουμε εκ νέου την επιστολή που είχαμε απευθύνει στις 4.11.2014 στον Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Αντωνόπουλο, σχετικά με το καίριο αυτό ζήτημα:

Εντάξεις και αναβαθμίσεις προσωπικού και στελεχών στις μονάδες

που διέπονται από ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας

Όχι μόνο στην επιχειρησιακή πρακτική, αλλά και στον Κανονισμό Εργασίας της ΕΤΕ κυριαρχεί ως αδιαμφισβήτητο αξίωμα η ανεμπόδιστη πρόσβαση κάθε εργαζόμενου στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, ώστε να εξελίσσεται υπηρεσιακά, χωρίς δυσμενείς διακρίσεις.

Η υποχρέωση της Τράπεζας να μεριμνά για τη διαρκή επαγγελματική ανέλιξη των υπαλλήλων προσδιορίζεται από όσα ορίζει ο Κανονισμός Εργασίας για την εκπαίδευση, τις τοποθετήσεις, την αξιολόγηση, τις προαγωγές.

Επιπλέον, ο Κανονισμός Εργασίας στο άρθρο 21 διακηρύσσει ότι η Τράπεζα οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο τα δικαιώματά του. Ειδικότερα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι “οι εντάξεις και οι αναβαθμίσεις προσωπικού και στελεχών στις μονάδες που απασχολούν προσωπικό που διέπεται από ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, γίνεται με Πράξη Διοικήσεως ή Πράξη του Προϊσταμένου της Μονάδας, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των“.

Όπως γνωρίζετε οι σχετικοί Κανονισμοί Λειτουργίας συνέβαλαν επί δεκαετίες στην αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και στην ανάδειξη στελεχών που στελέχωναν τις δομές της Τράπεζας, επιδεικνύοντας τις μεγαλύτερες επιδόσεις στον τραπεζικό ανταγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στον Κανονισμό Εργασίας των εργαζόμενων που προέρχονταν από Τράπεζες που απορροφήθηκαν από την Εθνική, συντρέχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις για την ένταξή τους στους Ειδικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των επιμέρους διευθύνσεων.

Επομένως, για να είναι η Τράπεζα συνεπής στις υποχρεώσεις της οφείλει να ξεκινήσει αμέσως τις σχετικές διαδικασίες. Και τούτο διότι η υποχρέωσή της για την έναρξη των διαδικασιών ένταξης στο Εξειδικευμένο Προσωπικό δεν υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας σχετικά με την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος και ζητάμε να οριστεί άμεσα συνάντησή σας με το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., προκειμένου να μας ενημερώσετε για τις θέσεις της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για μια σειρά από θέματα που ήδη σας έχουμε εκθέσει από την πρώτη μας συνάντηση.

Share This

Share This

Share this post with your friends!