syeteblacklogo

Σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016-2019 μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Εθνικής Τράπεζας, την Τετάρτη 27/7/2016 υπογράφηκε το παρακάτω Πρακτικό Συμφωνίας (παράρτημα της ΕΣΣΕ) για τα δάνεια των συναδέλφων:

Α. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

1.- Το ανώτατο όριο των χορηγούμενων, βάσει του άρθρου 17 της από 17.5.1984 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, ατομικών δανείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ορίζεται στο ύψος των έξι (6) μηνιαίων μισθών μέχρι και το ποσό των € 15.000 ευρώ, αντί των πέντε (5) μηνιαίων μισθών μέχρι και το ποσό των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι και σήμερα. Επιπλέον καθορίζεται εφεξής μέγιστη διάρκεια των πάσης φύσεως ατομικών δανείων οι 132 μήνες αντί της ισχύουσας των 108 μηνών με βάση το ισχύον όριο ηλικίας στη λήξη των δανείων (75 έτη) (σχετ. Άρθρο  Β.2.1 της ΕΣΣΕ 1.4.2016-31.3.2019).

2.- Συμφωνείται βελτίωση των όρων επαναχορήγησης των ατομικών δανείων και συγκεκριμένα και τα δύο δάνεια (μ/15.000 € και 3.000 €) να επαναχορηγούνται εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το 80% του δικαιούμενου ποσού.

3.- Παρέχεται έκπτωση 12% επί των καταβαλλόμενων ενήμερων τόκων, στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων, ορίου υπερανάληψης (overdraft), ατομικών δανείων, εξαιρουμένων των προϊόντων ρύθμισης και αναδιάρθρωσης. Το ποσό της έκπτωσης θα επιστρέφεται σε ετήσια βάση στον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου, με την προϋπόθεση να μην έχει παρουσιαστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό προϊόν διαθέτει ο δανειολήπτης ( σχετ. άρθρο Β.2.2. της ΕΣΣΕ 1.4.2016-31.3.2019).

4.- Η παρασχεθείσα με το άρθρο Γ.3 της 24.8.2012 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δυνατότητα καταβολής μόνο δεδουλευμένων τόκων ως μηνιαία δόση, στα στεγαστικά δάνεια των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, παρατείνεται για δύο επιπλέον έτη με αντίστοιχη επιμήκυνση σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια ηλικίας και προϊόντος (σχετ. άρθρο Β.2.3 της ΕΣΣΕ 1.4.2016-31.3.2019).

5.- Το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 της από 11.2.14 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επιτόκιο στεγαστικών δανείων που λαμβάνει το προσωπικό βάσει της από 24.12.2004 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παραμένει το ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας (σχετ. άρθρο Β.2.4. της ΕΣΣΕ 1.4.2016-31.3.2019)

6.- Θα χορηγούνται σε ετήσια βάση διπλάσιοι πόντοι στο πρόγραμμα go4more με την προϋπόθεση να μην έχει παρουσιαστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό προϊόν ή πιστωτική κάρτα διαθέτει ο δανειολήπτης.

7.- Συμφωνείται αναστολή καταβολής δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών ενήμερων δανείων (καθυστέρηση μικρότερη των 30 ημερών) στο υπό συνταξιοδότηση Προσωπικό μέχρι τη λήψη σύνταξης κατόπιν αιτήματος του δανειολήπτη, με κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της. Η διάρκεια της αναστολής θα επαναξιολογείται ανά τρίμηνο και δεν θα υπερβαίνει συνολικά τα 3 έτη εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

8.- Συμφωνείται πλήρης απαλλαγή σε όλα τα έξοδα που αφορούν αιτήματα αναδοχής χρέους (το τέλος χαρτοσήμου 3,6% βαρύνει το δανειολήπτη), νομιμοποίησης κληρονόμων και άρσης προσημείωσης/εξάλειψης υποθήκης. Η επιβάρυνση θα αφορά μόνο στο πραγματικό κόστος που καταβάλλει η Τράπεζα σε τρίτους (αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλακείου/κτηματολογίου κλπ).

9.- Συμφωνείται δυνατότητα μετατροπής του επιτοκίου στεγαστικών δανείων αρμοδιότητας Κτηματικής Πίστης σε επιτόκιο εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. σε περιπτώσεις όπου οι δανειολήπτες είναι συγγενείς 1ου βαθμού ή σύζυγος του εργαζόμενου και ο εργαζόμενος είναι συγκύριος ή επικαρπωτής στο υπέγγυο ακίνητο (εκτός επαγγελματικής στέγης).

10.- Συμφωνείται δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας των στεγαστικών δανείων αρμοδιότητας ΔΑΔΤΟ, με νέα συνολική διάρκεια έως και τα 45 έτη, με ανώτατο όριο ηλικίας του δανειολήπτη τα 85 έτη κατά τη λήξη του δανείου, κατ’ αναλογία των προβλεπομένων με την Υ.Ε. 330/23.11.12 για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από τη Διεύθυνση Κτηματική Πίστης.

11.- Συμφωνείται τροποποίηση προϊόντος Άρσης Βαρών υπαλλήλων / δανειοληπτών όσον αφορά την κατανομή ποσού – διάρκειας με βάση τα ισχύοντα ηλικιακά κριτήρια.

Ενοχικές

€ 1.000 –  €12.000   →   36-72 μήνες

€ 12.001- €25.000   →   36-140 μήνες

>  €25.001             →    36-170 μήνες

Εμπράγματες

€ 10.000 – € 20.000   →   36-180 μήνες

€ 20.001- € 50.000    →   36-240 μήνες

>    €50.001             →    36-300 μήνες

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 90 ΗΜΕΡΕΣ)

 1. Συμφωνείται αναδιάρθρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών (μέχρι 90 ημέρες) Καταναλωτικής και Κτηματικής Πίστης (με εξαίρεση ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις και καταγγελμένα δάνεια), για το εν ενεργεία προσωπικό. Θα δημιουργούνται 2 δανειακοί λογαριασμοί ανά οφειλή:
 • Ένας λογαριασμός για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με επιτόκιο σταθερό 1,75% και διάρκεια 18 μήνες και
 • Ένας λογαριασμός Καταναλωτικής ή / και Κτηματικής Πίστης συνδεδεμένος με τη διαδικασία αυτόματης παρακράτησης δόσεων μέσω μισθοδοσίας για το υπόλοιπο ενήμερο ανεξόφλητο κεφάλαιο με επιτόκιο ίσο με αυτό που εκτοπιζόταν τη στιγμή της υλοποίησης και διάρκεια ίση με την εναπομένουσα διάρκεια της υφιστάμενης χρηματοδότησης με δυνατότητα επιμήκυνσής της έως τους 60 μήνες.

          Αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 90 ημέρες στις 31.7.16.

 1. Συμφωνείται αναδιάρθρωση στεγαστικών δανείων αρμοδιότητας Κτηματικής Πίστης σε υπάρχοντα προϊόντα αλλά με επιτόκιο 2,20% αντί 2,80% + εισφορά 0,12% ή 0,60%, ανάλογα αν αφορά στεγαστικό δάνειο ή συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών και καρτών για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Γ. ΛΟΙΠΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

 1. Συμφωνείται δυνατότητα ρύθμισης ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε προϊόν Split & Freeze, ως εξής :
 • Αύξηση της διάρκειας του split σε 45 έτη (μέγιστη ηλικία 85 έτη)
 • Μείωση spread του split σε 2,20%.
 1. Συμφωνείται δημιουργία προϊόντων ρύθμισης στεγαστικών δανείων ΔΑΔΤΟ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών με ευέλικτο δασολόγιο για τα 3 πρώτα έτη (40-50% κλασματική δόση με επιβράβευση ) και επιτόκιο 2,20%.
 2. Συμφωνείται ρύθμιση με κλασματική δόση και επιβράβευση για 3 χρόνια στεγαστικών δανείων αρμοδιότητας Κτηματικής Πίστης σε υπάρχοντα προϊόντα με μείωση του επιτοκίου της σταθερής περιόδου των 3 πρώτων ετών από 2,75% σε 2,25% πλέον της 0,12% για τα στεγαστικά δάνεια και στη συνέχεια με το ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ +2%+ εισφορά 0,12% με ανώτατο όριο επιτοκίου 4% ανεξαρτήτως εισφοράς για τα στεγαστικά δάνεια ή ΕΚΤ + 2,25% (αντί ΕΚΤ + 2,75%) + εισφορά 0,60% με ανώτατο όριο επιτοκίου 5,50% ανεξαρτήτως της εισφοράς αν αφορά συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών και καρτών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Εάν, σε εφαρμογή του άρθρου 3 της από 16.3. 2016 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών προκύψουν ευνοϊκότερες εξειδικεύσεις των ρυθμίσεων για τα στεγαστικά δάνεια του παρόντος Πρακτικού Συμφωνίας, αυτές θα επανεξεταστούν λαμβανομένης υπόψη της πιστωτικής Πολιτικής της Τράπεζας.
 • Από τις παραπάνω δυνατότητες αποκλείονται οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στον Ν. 3869/2010, πλην όσων έχουν παραιτηθεί του εν λόγω αιτήματος ή η αίτησή τους έχει απορριφθεί.
 • Στις συμβάσεις/πρόσθετες πράξεις, που αφορούν

→           Σε νέες εκταμιεύσεις των πάσης φύσεως ατομικών δανείων ή επαναχορήγησης τους, καθώς και

→           Στα προϊόντα των υποκεφαλαίων Β και Γ.

Θα προστεθεί ειδικός όρος ότι οι δόσεις των δανείων θα εισπράττονται από τη μισθοδοσία (τροφοδότης λογαριασμός).

 • Η τετραετής ποινή αποκλεισμού (penalty) από τη λήψη άλλων δανείων/καρτών μειώνεται από τα τέσσερα έτη στα δύο μόνο για τη λήψη ατομικών δανείων και εφόσον στο διάστημα αυτό ο δανειολήπτης είναι απολύτως ενήμερος.

Τα προβλεπόμενα από το παραπάνω Πρακτικό Συμφωνίας θα καταβληθεί από πλευράς Τραπέζης κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηριχτούν μηχανογραφικά το συντομότερο δυνατόν.

Το παρόν Πρακτικό Συμφωνίας ισχύει για όση διάρκεια ισχύει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1.4.2016-31.3.2019.

Share This

Share This

Share this post with your friends!