Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συνοδευόμενοι από κλιμάκιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της Ο.Τ.Ο.Ε. πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 6/4/2015 αιφνιδιαστικό έλεγχο στο Επιχειρηματικό Κατάστημα Ψυχικού (614) διαπιστώνοντας και καταγράφοντας σωρεία σημαντικών παραβιάσεων της Εργατικής Νομοθεσίας, που αφορούν στην τήρηση του ωραρίου και στην καταγραφή των υπερωριών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου από τα στελέχη του Σ.ΕΠ.Ε. διαπιστώθηκε ότι 8 συνάδελφοι βρίσκονταν στο χώρο εργασίας στις 17:30 το απόγευμα, δηλ. περισσότερες από 2 ώρες μετά τη λήξη του συμβατικού ωραρίου, χωρίς να έχουν καταγραφεί στο βιβλίο υπερωριών ή να έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν Βιβλίο Υπερωριών ούτε υπήρχε ανηρτημένος συγκεντρωτικός Πίνακας Προσωπικού, όπως προβλέπεται από την Εργατική Νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες συναδέλφων, αποτελεί σχεδόν καθημερινό φαινόμενο να παραμένουν στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς πολύ πέραν του ωραρίου, χωρίς αυτό να καταγράφεται στο Βιβλίο Υπερωριών. Το γεγονός αυτό μάλιστα είχαν διαπιστώσει εκπρόσωποι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που είχαν βρεθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα και λίγες μέρες πριν.

Το Σ.ΕΠ.Ε. συνέταξε και επέδωσε το σχετικό Δελτίο Ελέγχου και τις επόμενες ημέρες θα κοινοποιηθεί και η προβλεπόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το ωράριο εργασίας στα καταστήματα και στις υπηρεσίες (εκτός από τις εξαιρέσεις όπου έχει οριστεί να λειτουργούν διαφορετικές βάρδιες) είναι από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 07:45-15:15 και την Παρασκευή 07:45-14:45, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών 2002-2003.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4144/2013, η υπερωριακή απασχόληση πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που πρέπει να τηρείται από τον εργοδότη σε κάθε χώρο δουλειάς.

Ακόμη, υπογραμμίζουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο 46755/847/11.12.2014 του Υπουργείου Εργασίας, ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο κατά τον προηγούμενο μήνα.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι αποφασισμένος να παρεμβαίνει ενεργά και δυναμικά, καλώντας όπου απαιτείται και ελέγχους από το Σ.ΕΠ.Ε., προκειμένου να μπει φραγμός στην καταστρατήγηση του συμβατικού ωραρίου και στις παραβιάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που παρατηρούνται με τη μη καταγραφή των υπερωριών.

Δε θα επιτρέψουμε ο φόρτος εργασίας και η εντατικοποίηση που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού να αποβαίνουν καθημερινά, καταχρηστικά και παράνομα, σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων.

Σε συνθήκες καλπάζουσας ανεργίας, αποτελεί παραλογισμό να συμβαίνει αυτό σε μια Τράπεζα με το κύρος, την εμβέλεια και τον κοινωνικό ρόλο της Εθνικής. Απαιτείται άμεσα η Τράπεζα να καταγράψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις όπου απαιτούνται.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα επιβάλλει με κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέσο την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε αρωγούς και συμμέτοχους τους συναδέλφους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς στην Εθνική Τράπεζα, μέσα και από την ενεργοποίηση των Επιτροπών Αντιπροσώπων Καταστημάτων (Ε.Α.Κ.), ώστε να διαφυλάξουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Share This

Share This

Share this post with your friends!